Doradztwo inwestycyjne nie tylko dla firm

buy

comprar amalaki sin receta

Buy Clomid

acheter pamelor

compra cytotec

Forzest kaufen. Tadalafil rezeptfrei bestellen.

Jak dbać o finanse w małej firmie?

comrar venta feldene

vp-gl kaufen

günstig kaufen mevacor

Wydaje się to trywialne, lecz czasem łatwo zapomnieć, że wystawienie faktury czy rachunku nie jest równoznaczne z otrzymaniem zapłaty. Kontrahenci mogą regulować faktury w różnych terminach. A to oznacza, że choć do celów księgowych musimy fakturę sprzedażową potraktować jak przychód, nie oznacza to faktycznego przypływu gotówki. Tym samym nie mamy środków na wydatki, dopóki nie wpłyną faktycznie na konto firmy.

Pamiętaj o podatkach

Finanse każdej firmy muszą uwzględniać obowiązkowe podatki. Jeżeli co miesiąc mamy w miarę podobne dochody, warto już na początku miesiąca odłożyć zakładaną kwotę podatku. W przypadku VAT, dobrze jest prowadzić rejestr VAT-u, nawet gdy nie jesteśmy VAT-owcem. Ułatwi to sporządzenie rezerwy potrzebnej na podatki oraz pokaże czy nie stało się konieczne odprowadzanie VAT. Unikniemy dzięki temu kłopotów z urzędem skarbowym.

Te trzy proste zasady wystarczą by mieć w miarę dobry obraz finansów naszej firmy.

Przejrzystość finansów spółek akcyjnych

Zgodnie z wymogami, każda spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie musi publikować okresowe sprawozdania z działalności. Ma to służyć lepszemu wglądowi inwestorów w działania spółek oraz podejmowaniu trafniejszych decyzji inwestycyjnych.

Ocena wartości spółki

Dzięki obowiązkowi publikowania sprawozdań, każdy potencjalny inwestor może ocenić finanse spółki oraz określić jej wartość. Jest to szczególnie ważne dla inwestorów długoterminowych, którzy inwestują w wartość. Na podstawie sprawozdań mogą oni oszacować, na ile aktualne ceny akcji są adekwatne do rzeczywistej wartości biznesu. W przypadku zawyżonej ceny istnieje prawdopodobieństwo, że nastąpią spadki. W odwrotnym przypadku warto zainteresować się kupnem akcji, gdyż cena będzie rosła.

Sprawozdawczość spółek a budowanie zaufania

Podstawą każdej spółki akcyjnej jest zgromadzenie kapitału od szerokiego grona inwestorów w postaci emisji akcji. Spółki, które udostępniają pełne sprawozdania z działalności cieszą się zdecydowanie większym zaufaniem. A to dlatego, iż w ten sposób pokazują, że nie ukrywają swoich działań. Zaś każdy zainteresowany może zbadać stan finansów spółki. Każde działanie zarządu spółki znajduje często swoje odbicie w cenach jej akcji, dlatego tak ważne są dobre relacje inwestorskie.

W myśl nowych przepisów rozbudowana zostanie informacja dodatkowa, część sprawozdania dotychczas nie zbyt obszerna. Dzięki temu obraz danej firmy będzie jeszcze pełniejszy.

Samofinansowanie w biznesie czy kredyt

Wiele firm w którymś momencie swojej działalności decyduje się na zaciągnięcie kredytu . Jest to najczęściej związane z inwestowaniem w nowe technologie czy rozbudowę zakładów czy sieci sprzedaży. Czy jest to właściwe działanie, czy może lepiej wszystko pokrywać z kapitału własnego?

Płacenie bieżących zobowiązań z bieżących należności

Jest to dość częsta sytuacja w przypadku biznesu opartego na produkcji i dystrybucji produktów pierwszej potrzeby, lub o krótkiej dacie przydatności. Ponieważ są one łatwo zbywalne, tym samym regulacja faktur nie nastręcza problemów. Taki model opiera się właściwie w całości na założeniu, że odbiorcy płacą o czasie. Finanse firmy mogą ucierpieć, gdy kontrahenci zaczną się spóźniać z regulacją zobowiązań. Bez zabezpieczenia dodatkowej gotówki na taki wypadek, firma może nawet stracić tymczasowo płynność finansową.

Kiedy zaciągnąć dług

Według ekonomistów sytuacją opisana wyżej niesie ze sobą ryzyko utraty płynności w przypadku, gdy kontrahenci będą mieć kłopoty. Dlatego też uważa się, ze pewien poziom zadłużenia jest nawet korzystny. Oczywiście jego wysokość zależy od tego jaki to biznes. Niektóre branże wręcz nie są wstanie funkcjonować bez kredytowania, np.: budownictwo.

Oczywiście przed zaciągnięciem kredytu, należy dokładnie ocenić sytuację finansową firmy. Żadna z powyższych sytuacji nie jest pozbawiona ryzyka. Ważne by to ryzyko było dobrze skalkulowane.

Modele finansowania w biznesie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nakładów finansowych. Istnieją dwa podstawowe modele finansowania przedsiębiorstw. Każdy z nich ma zarówno zalety, jak i wady.

Model retrospektywny

Pierwszy model zakłada, że finanse potrzebne do prowadzenia działalności najpierw zostaną zgromadzone, by później je wydatkować. Oznacza to, że każda decyzja inwestycyjna uzależniona jest od stanu posiadanych środków pieniężnych. Jeżeli jest ich za mało na realizację danego działania, wówczas nie jest ono podejmowane. Plusem tego jest niskie ryzyko finansowe, dzięki unikaniu zaciągania kredytów. Minusem jest zaś uzależnienie rozwoju od posiadanych środków. Model ten aktualnie stosowany jest przez małe podmioty, lub firmy zajmujące się produkcją dóbr pierwszej potrzeby i szybko zbywalnych.

Model prospektywny

Jest to model przeciwny do opisanego wyżej. Przedsiębiorstwo korzysta z kapitału obcego w postaci kredytów i pożyczek. Dzięki temu zwiększa możliwość własnego rozwoju, gdyż nie uzależnia decyzji od wielkości posiadanego kapitału własnego. Oznacza to również, że podmiot nie musi zwlekać z decyzjami do momentu wygospodarowania odpowiednich środków. Biznes w ten sposób finansowany wiąże się jednak z wyższym ryzykiem finansowym. Podmiot musi bowiem z wypracowanego zysku zwrócić zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami. Przekroczenie granic bezpiecznego zadłużenia może grozić upadłością przedsiębiorstwa. Pomimo ryzyka jest to jednak najczęstszy model finansowania biznesu.

Ryzyko różnic kursowych

Dzięki rozwojowi globalnej sieci Internet można powiedzieć, że świat zmalał. Pozwala to nawet małym firmom na działanie nie tylko o zasięgu lokalnym, ale wychodzenie z ofertą do klientów spoza kraju. Wiąże się to oczywiście z dokonywaniem transakcji w różnych walutach.

Różnice kursowe nie zawsze są złe

Finanse firmy mogą zyskać lub stracić z powodu zaistniałych różnic kursowych. Wszystko zależy od kursu wymiany danej waluty w dniu wystawienia faktury i dniu jej rozliczenia. Może być zatem tak, że różnica kursów będzie na korzyść dla firmy. Zazwyczaj maja miejsce zarówno zyski jak i straty z tytułu różnic kursowych. Jest to nieodłączne ryzyko prowadzenia handlu zagranicznego i zapobiegliwe firmy tworzą często rezerwy z tym związane.

Konto walutowe

Spora część firm, których biznes opiera się na transakcjach w walucie obcej, decyduje się na założenie dodatkowego konta walutowego w banku. Dzięki temu mogą regulować płatności właściwą walutą, bez ciągłego przeliczania kursów. Ponadto zazwyczaj także dokonują zakupu określonej waluty po kursie dla nich korzystnym i przechowują ją właśnie na koncie walutowym. Dzięki temu mocno ograniczają wpływ niekorzystnych wahań kursów walut.

Niemożliwa jest sytuacja gdy na świecie obowiązuje tylko jedna waluta. Dlatego też różnice kursowe są i będą występować. Jak widać jednak, nie zawsze oznaczają dla firm dodatkowe koszty. Ponadto można zminimalizować ryzyko, zabezpieczając się przed nimi do pewnego stopnia.

Biznes oparty na wartości dodanej

Przez bardzo długi okres, jedynym celem stawianym przed zarządami przedsiębiorstw było dążenie do maksymalizacji zysku. Obecnie obserwuje się odstępowanie od takiej strategii na rzecz budowania wartości przedsiębiorstwa.

Zysk a zysk

Zysk nie jest tak jednoznacznym określeniem jakby się zdawało. Księgowi liczą zysk za każdy okres sprawozdawczy. Natomiast inwestorzy oczekują zwrotu z wniesionego przez nich kapitału, ale w długim okresie. Finanse firmy mogą pokazywać wysoki zysk księgowy, nie oznacza to jednak, że pokrywa on oczekiwaną przez inwestorów stopę zwrotu. Dlatego też zysk jako taki nie może być celem przedsiębiorstwa. Biznes oczywiście ma przynosić zyski, ale mogą być one celem jedynie krótkoterminowym.

Wzrost wartości

Aby sprostać wymaganiom wszystkich interesariuszy dąży się do maksymalizacji wartości. Jest ona lepszym celem długookresowym z kilku powodów.

• Zwiększanie wartości wiąże się z efektywnym gospodarowaniem zasobami firmy, im lepiej jest ona zarządzana tym wyższą wartość osiąga.

• Wartość oparta jest na przepływach pieniężnych.

• Inwestorów interesuje pomnażanie kapitału długookresowo, poziom dywidendy liczonej od aktualnego zysku jest drugorzędny. Ponieważ wartość określana jest na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych, lepiej obrazuje korzyści finansowe z dokonanej inwestycji.

Nie da się tworzyć wartości kosztem np. pracowników czy klientów. W biznesie zarządzanym przez wartość liczy się zatem harmonijna współpraca z całym otoczeniem.

Finanse domowe

Wiele osób ma problem z planowaniem i dbaniem o domowy budżet. Przyczyny są różne, ale jest kilka prostych zasad, dzięki którym stanie się to prostsze.

Domowe finanse pod kontrolą

Poniżej kilka prostych rad jak oszacować wydatki domowe i nie popłynąć na zakupach.

- Wysokość rachunków znana jest z wyprzedzeniem, więc łatwo je oszacować i w pierwszej kolejności opłacać.

-Często korzystniej jest robić jedne duże zakupy raz w tygodniu, niż małe codziennie. Ważne jest by do koszyka trafiły tylko produkty, które faktycznie są konsumowane przez twoją rodzinę. Na początku może się zatem przydać lista. Po 2 miesiącach już można spokojnie określić kwoty przeznaczane na artykuły spożywcze, chemie i kosmetyki.

- Napis promocja nie oznacza, że coś jest faktycznie tańsze.

- Kupuj na wyprzedażach, ale tylko to czego rzeczywiście potrzebujesz. Tutaj znowu może przydać się lista rzeczy do kupienia. Wówczas łatwiej zapanować nad szaleństwem zakupów.

Warto także każdą ewentualną nadwyżkę od razu odkładać na konto oszczędnościowe.

Jesteś zorganizowany – doradź innym

Jeżeli należysz do osób, które nie mają problemu z dbaniem o domowe finanse, możesz przekuć to w biznes. Doradztwo z zakresu planowania domowego budżetu nie jednemu może się przydać. Sposobem dotarcia do klientów mogą stać się media społecznościowe. A samo doradztwo może przybrać formę gotowych narzędzi do planowania, kursów online czy książek i audioboków.

Ryzyko w biznesie

Prowadząc działalność gospodarczą trzeba być przygotowanym na przyjęcie dużej odpowiedzialności oraz liczyć się z ryzykiem niepowodzenia. Jednakże ryzyko w biznesie jest spowodowane różnymi czynnikami.

Czynniki makroekonomiczne

Biznes nigdy nie istnieje w próżni. Wiele czynników z szerokiego otoczenia przedsiębiorstwa ma na nie wpływ choć nie zawsze bezpośredni. Np. wysokość stóp procentowych od kapitałów obcych, znajduje odzwierciedlenie w dostępności i korzystności kredytów. Pośredni wpływ na działanie przedsiębiorstwa ma także niestabilny system prawny.

Czynniki mikroekonomiczne

Czynniki te związane są albo z sektorem, w którym działa firma, albo dotyczą samego przedsiębiorstwa. Można tutaj wymienić m.in.:
- strukturę organizacyjną,
- źródła finansowania,
- technologia czy konkurencja na rynku.

Na ten rodzaj czynników ryzyka przedsiębiorstwo ma większy wpływ. Oznacza to, ze podmiot może zmodyfikować swoje działanie, tak by ograniczyć lub zupełnie wyeliminować ryzyko. W przypadku czynników makroekonomicznych podmiot nie ma wpływu na gospodarkę czy działania rządu. Może zatem jedynie próbować przewidzieć skutki ich działań i starać się je zniwelować.

Czynniki ryzyka maja swój wpływ nie tylko na finanse firmy, ale także na jej pozycje na rynku czy zdolność do konkurowania z innymi podmiotami. W ocenie ryzyka najważniejsza jest informacja. Zarówno na temat wpływu danego czynnika na firmę oraz o możliwości wystąpienia sytuacji nasilenia się ryzyka dla biznesu.

Jak sfinansować własny biznes?

Chęć rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej pojawia się często wraz z pomysłem na nią. Załóżmy, że pomysł znalazł odbiorców wśród znajomych i ich znajomych. Wszystko zatem wskazuje, że sprofesjonalizowanie działalności byłoby korzystne. Skąd jednak zaczerpnąć środki na start?

Własne oszczędności i pożyczka od rodziny

To dwa źródła z których w Polsce finansowany jest pierwszy biznes. Zazwyczaj są to mikro i małe firmy, gdzie kapitał początkowy nie jest wysoki. Przy czym decydując się na taki krok warto mieć na uwadze, że często szacunki co do pierwszych kosztów i zysków są zawyżone. Wbrew pozorom oszczędności szybko się kończą. Nie zawsze też jest od kogo pożyczyć znaczną sumę.

Dotacje unijne na założenie działalności

Najbardziej preferencyjne są dotacje z urzędów pracy. Jednak ubiegać się mogą o nie wyłącznie osoby bezrobotne. Procedura przyznawania środków trochę trwa i oznacza konieczność przygotowania biznesplanu. Gdy otrzymamy pieniądze z unii, finanse naszej firmy będą skrzętnie sprawdzane pod kątem właściwego dysponowania przyznanymi środkami.

Kredyt lub pożyczka w banku na start

Gdy nie możemy skorzystać z żadnego z powyższych rozwiązań, wówczas pozostaje standardowy sposób. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w banku. Działają nawet banki specjalizujące się w takich pożyczkach. Zazwyczaj maja one preferencyjne oprocentowanie i często wydłużony czas na spłatę.